Sheraton Gran Rio Hotel & Resort

AVENIDA NIEMEYER 121
RIO DE JANEIRO, 22450220 BR